Sản phẩm
bông ngoáy mũi
Tăm bông vô trùng
Nylon Flocked Swabs
Gạc phòng sạch
Gạc vô trùng dùng một lần
Gạc ngoáy mũi
tăm bông thu thập mẫu vật
DNA Buccal Swabs
Tăm bông lấy mẫu dùng một lần
CHG Swab
Người áp dụng CHG